Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Drugsview: O.O.W. Management B.V. tevens handelend onder de naam Drugsview.nl;
• opdrachtgever: de wederpartij van Drugsview;
• opdracht: de overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden voor opdrachtgever;
• overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, waarbij Drugsview zich jegens opdrachtgever verbindt om een bepaalde dienstverlening te verrichten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1. Drugsview beheert een website met kennis omtrent drugsherkenning, preventie, analyse, wet en regelgeving. Zij verleent via abonnementen toegang aan professionele partijen, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, gemeenten, woningcorporaties, politie, brandweer, beveiligers, artsen en overige aanverwante professionals.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Drugsview en een opdrachtgever, voor diensten of leveringen van Drugsview van welke aard dan ook, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Drugsview, voor de uitvoering waarvan derden worden of dienen te worden betrokken.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Drugsview en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes
1. Alle offertes van Drugsview zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie.
2. Drugsview is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Drugsview zal zich naar beste kunnen inspannen de opdracht bij opdrachtgever met zorg uit te voeren overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
2. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Drugsview het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Drugsview aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Drugsview worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan Drugsview is verstrekt, heeft Drugsview het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Contractsduur, uitvoeringstermijn en opzegging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur, doch tenminste voor de duur van tenminste een jaar.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst bij aangetekende brief of per mail met ontvangstbevestiging opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste drie maanden in acht te nemen.
3. Indien een einddatum is overeengekomen en/of verlenging van deze overeenkomst gewenst danwel noodzakelijk is, zullen partijen in gezamenlijk overleg treden.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. De overeenkomst is ten allen tijde te wijzigen casu quo aan te vullen, mits partijen zulks gezamenlijk overeenkomen.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Drugsview de opdrachtgever hierover zo veel mogelijk tevoren inlichten.
3. In afwijking op lid 2 zal Drugsview geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Drugsview kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke- of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Drugsview zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
2. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is Drugsview gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn oordeel van belang kunnen zijn in zijn verdediging.
3. Indien Drugsview op grond van een wettelijke of beroepsplicht, gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, en Drugsview zich ter zake niet kan beroepen op een recht van verschoning, dan is Drugsview niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 8. Intellectueel eigendomsrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Drugsview zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. Alle door Drugsview verstrekte stukken, zoals adviezen, (model)overeenkomsten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drugsview worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Drugsview behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Elektronische communicatie
1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zullen opdrachtgever en Drugsview door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Opdrachtgever en Drugsview zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3. Zowel opdrachtgever als Drugsview zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
5. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij Drugsview.

Artikel 10. Bescherming (persoons)gegevens en opslag
1. Drugsview verwerkt alle persoons- en ondernemingsgegevens van opdrachtgever in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar ook op grond van normen van fatsoen en goed ondernemerschap.
Alle gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Drugsview Deze database is uitsluitend toegankelijk voor Drugsview.
2. Drugsview spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
Drugsview is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Drugsview.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. Drugsview is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de overeenkomst aan Drugsview omstandigheden ter kennis zijn gekomen die Drugsview goede grond geven te veronderstellen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet of zal voldoen;
- zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat, al dan niet ongewijzigde, instandhouding onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd;
- indien Drugsview de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid niet wordt casu quo kan worden gegeven;
- aan opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
2. In de genoemde gevallen is iedere vordering van Drugsview op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, één en ander onverminderd het recht van Drugsview (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen
1. Klachten over de verrichtte dienstverlening casu quo werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, schriftelijk aan Drugsview te worden gemeld.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Drugsview de dienstverlening casu quo werkzaamheden alsnog verrichten, zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening casu quo werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Drugsview slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium, zoals bijvoorbeeld abonnementskosten, overeenkomen dan wel vergoeding op grond van werkelijk bestede uren en de in de offerte opgenomen uur-/dagtarieven van Drugsview.
2. Honoraria, kostenramingen en verschotten zijn exclusief omzetbelasting.
3. De verschuldigde kosten zullen periodiek, per maand, achteraf in rekening worden gebracht.
4. Indien er sprake is van abonnementskosten worden deze vooraf, per jaar vooruit gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
5. Drugsview is gerechtigd om per 1 januari van elk jaar de tarieven te verhogen.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Drugsview aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2 % verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Drugsview en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Drugsview onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien Drugsview, waaronder in dit artikel tevens begrepen de door haar voor de uitvoering ingeschakelde derden, aansprakelijk gesteld wordt, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
- Drugsview is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever vermeende tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, tenzij opdrachtgever rechtens kan aantonen, dat sprake is van grove nalatigheid.
- De aansprakelijkheid van Drugsview is beperkt tot het honorarium over de laatste maand van de dienstverlening casu quo opdracht, althans dat gedeelte van de dienstverlening casu quo opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval opdrachtgever rechtens kan aantonen, dat sprake is van grove nalatigheid, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot een maximum van € 5.000,00.
- Aansprakelijkheid geldt niet voor schade die is ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
- Drugsview is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
- Drugsview staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, sms, WhatsApp danwel iedere andere wijze van digitale communicatie waarvan een geprint en/of digitaal bewijs te overleggen valt, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 16. Aansprakelijkheid belastingen en sociale premies
Drugsview garandeert opdrachtgever dat de verschuldigde belastingen en sociale premies worden afgedragen aan de uitvoeringsinstellingen en de Ontvanger der Directe Belastingen. Drugsview vrijwaart opdrachtgever van alle aanspraken ter zake.

Artikel 17. Overmacht
1. Drugsview is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
2. Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 18. Geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze
1. De overeenkomst(en) en de verhouding tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.
2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Drugsview.

Artikel 19. Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden
1. Drugsview behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of te vernieuwen.
2. Indien deze algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal Drugsview dit melden op de homepage van haar website.
3. Na publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op de website zijn deze per direct geldig.
4. Deze voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan zijn te allen tijden terug te vinden op de website www.Drugsview.nl
5. Deze voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen bij Drugsview.
6. De voorwaarden die op iedere overeenkomst van toepassing zijn, is de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van die overeenkomst.

Ervaringen met Drugsview

"Tijdens de voorbereidingen van de 17 henneptrainingen, inclusief de e-learning, een plezierig en laagdrempelig contact gehad. De training is dusdanig opgesteld dat de deelnemers direct een vertaalslag kunnen maken naar de praktijk.
Jon en Johan anticiperen goed op de verschillende functies en niveaus van de deelnemers. Met veel gedrevenheid en enthousiasme delen zij hun kennis.
Er was voor onze deelnemers voldoende ruimte voor het delen van praktijkervaringen en het stellen van vragen daarover, zonder dat het programma in tijdsnood kwam.
Na afloop van de trainingen alleen positieve geluiden terug gekoppeld gekregen. "

Marije van Bree
Medewerker vakbekwaamheid Brandweer Gelderland

"Een erg goede en leerzame training! Met een duidelijke E-learning word je voorbereid op een realistische praktijkinzet. De combinatie tussen de theorie en de praktijk en vooral de goed doordachte insteek van de training en de duidelijke uitleg van de instructeurs zorgt voor een gegarandeerd succes! "

Contact

Drugsview

Jon Warmerdam
Tel: 06-34554181 

Johan Warmerdam
Tel: 06-34554182

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-Nummer: 34283270

Over Drugsview

Wellicht kent u ons onder de naam Bureau Drugszaken waarvanuit wij aan diverse groepen trainingen en workshops hebben verzorgd over drugs. De vraag naar ondersteuning bij drugsproblematiek werd steeds groter vandaar dat wij inmiddels voor gemeenten en woningbouwverenigingen Drugsview hebben ontwikkeld.  

Lees meer